Lov om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten)

Ot.prp. nr. 70 (2005-2006), Innst. O. nr. 57 (2005-2006), beslutning. O. nr. 66 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 01.06.2006 Innst. O. nr. 57 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har gjennom endringen av folketrygdloven utvidet fedrekvoten med en uke til seks uker. Endringen innebærer en forlengelse av stønadsperioden ved fødsel til 54 uker ved 80 prosent dekning og 44 uker ved 100 prosent dekning. Ved adopsjon er stønadsperioden utvidet til henholdsvis 51 uker og 41 uker. Vedtaket ble fattet mot stemmene til Fremskrittspartiet

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2006

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.2006

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.2006