Lov om endringar i lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apoteketaten mv.

Ot.prp. nr. 94 (2005-2006), Innst. O. nr. 22 (2006-2007), beslutning. O. nr. 14 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 23.11.2006 Innst. O. nr. 22 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt tilpassingar i lov om pensjonsordning for apoteketaten og lov om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apoteketaten. Dette som følgje av endringane i apoteksektoren som trådde i kraft i 2001 og som opna for større konkurranse blant apoteka.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2006

   Behandlet i Odelstinget: 30.11.2006

   Behandlet i Lagtinget: 07.12.2006