Lov om endringar i straffeprosesslova m.m. (sakshandsaminga i Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker m.m.)

Ot.prp. nr. 54 (2005-2006), Innst. O. nr. 73 (2005-2006), beslutning. O. nr. 79 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2006 Innst. O. nr. 73 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2006

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.2006

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2006