Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning

Ot.prp. nr. 58 (2005-2006), Innst. O. nr. 70 (2005-2006), beslutning. O. nr. 71 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2006 Innst. O. nr. 70 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en ny lov om behandling av etikk og redelighet i forskning, som lovfester eksisterende forskningsetiske komiteer, samt et nytt granskingsutvalg; Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2006

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.2006

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.2006