Lov om målenheter, måling og normaltid

Ot.prp. nr. 81 (2005-2006), Innst. O. nr. 24 (2006-2007), beslutning. O. nr. 37 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2006 Innst. O. nr. 24 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt et forslag fra Regjeringen om lov om målenheter, måling og normaltid. Loven erstatter tidligere lov om mål og vekt. Endringene er gjort for å tilfredsstille internasjonalt regelverk , modernisere gjeldende lov og øke graden av fleksibilitet som tilsyns- og fagmyndighet kan arbeide under. Odelstinget har understreket behovet for dialog med berørte parter ved utarbeidelsen av det forskriftsverk som vil følge loven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2006

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.2006

   Behandlet i Lagtinget: 13.12.2006