Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i Lufttransport AS i forbindelse med tariffrevisjonen 2005

Ot.prp. nr. 40 (2005-2006), Innst. O. nr. 27 (2005-2006), beslutning. O. nr. 36 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 09.02.2006 Innst. O. nr. 27 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har behandlet Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i Lufttransport AS i forbindelse med tariffrevisjonen 2005. Regjeringens forslag ble enstemmig vedtatt av Odelstinget. Loven trer i kraft straks (fra det øyeblikk den er sanksjonert av Kongen i statsråd).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2006

   Behandlet i Odelstinget: 14.02.2006

   Behandlet i Lagtinget: 02.03.2006