Forslag fra stortingsrepresentantene Andrè N. Skjelstad og Lars Sponheim om lov om endring i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) (oppheving av det generelle forbodet mot å dele landbrukseiendom)

Dokument nr. 8:27 (2005-2006), Innst. O. nr. 43 (2005-2006)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra André N. Skjelstad, Lars Sponheim Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 09.05.2006 Innst. O. nr. 43 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet avvist forslag fra Venstre om å oppheve det generelle forbudet i Jordlova om å dele landbrukseiendom. Det vises til at forslaget til endring av jordlova ble avvist av et flertall av høringsinstansene da det ble sendt på høring av regjeringen Bondevik II. Hovedtyngden av høringsinstansene mener forslaget kan få uheldige følger for jordvernet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2006

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.2006