Lov om endringer i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. (forlenging av mellombels forbod mot xenotransplantasjon)

Ot.prp. nr. 45 (2005-2006), Innst. O. nr. 46 (2005-2006), beslutning. O. nr. 67 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 16.05.2006 Innst. O. nr. 46 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har samrøystes vedteke at det mellombelse forbodet mot xenotransplantasjon (overføring av levande biologisk materiale frå dyr til menneske) skal bli forlengd fram til 1. januar 2008.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2006

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.2006

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.2006