Lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven) o.a.

Ot.prp. nr. 51 (2005-2006), Innst. O. nr. 53 (2005-2006), beslutning. O. nr. 73 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 30.05.2006 Innst. O. nr. 53 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt at der det er opprettet husleietvistutvalg (foreløpig bare i Oslo og Akershus), skal dette som hovedregel være obligatorisk førsteinstans ved behandling av tvister som gjelder boligutleie. Videre er det vedtatt at når en sak er brakt inn for husleietvistutvalg, er dette likestilt med søksmål etter tvangsfullbyrdelsesloven § 5-11, hvilket innebærer at gjennomføring av en utkastelse kan utsettes etter krav fra saksøkte dersom saken blir brakt inn for husleietvistutvalg.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2006

   Behandlet i Odelstinget: 09.06.2006

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.2006