Forslag fra stortingsrepresentantene Bjørg Tørresdal og Jon Lilletun om tiltak for barn som har sittet lenge i asylmottak

Dokument nr. 8:69 (2005-2006), Innst. S. nr. 234 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørg Tørresdal, Jon Lilletun Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 12.06.2006 Innst. S. nr. 234 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et Dokument:8-forslag fra Kristelig Folkeparti om det bør gis mulighet til ny saksbehandling for barn og barnefamilier som har bodd lenge på asylmottak. På bakgrunn av at Regjeringen har bebudet regelendringer, som stortingsflertallet er enige i, er det ikke fattet realitetsvedtak vedrørende forslaget. Stortingsflertallet mener det er rimelig å stille i bero effektuering av tvangsutsendelse av barn og barnefamilier som kan forventes å få fornyet behandling etter nytt regelverk.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2006