Lov om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 61 om felles regler for det indre marked for naturgass, i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) og i somme andre lover

Ot.prp. nr. 57 (2005-2006), Innst. O. nr. 67 (2005-2006), beslutning. O. nr. 56 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 01.06.2006 Innst. O. nr. 67 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til Lov om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 61 om felles regler for det indre marked for naturgass, i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) og i enkelte andre lover. Endringene er i tråd med Europaparlamentets gassdirektiv om felles regler for et indre marked for naturgass.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2006

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.2006

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.2006