Lov om endringer i straffeprosessloven (klagerett over påtalevedtak m.v.)

Ot.prp. nr. 53, innst. O. nr. 70, besl. O. nr. 72 for 1995-96, beslutning. O. nr. 72 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 31.05.1996 Innst. O. nr. 70 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1996

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.1996

   Behandlet i Lagtinget: 14.06.1996