Lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (statleg tilsyn med kommunesektoren)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 23.11.2006 Innst. O. nr. 19 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt et nytt kapittel 10 A i kommuneloven som skal legge til rette for et mer samordnet og sammenhengende statlig tilsynsarbeid. Det innføres felles regler med avgrensinger av rammer og myndighet for tilsynet , og saksbehandlingsregler.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2006

   Behandlet i Odelstinget: 30.11.2006

   Behandlet i Lagtinget: 07.12.2006