Lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m (komitémodell, avtalevalg m.m.)

Ot.prp. nr. 96 (2005-2006), Innst. O. nr. 9 (2006-2007), beslutning. O. nr. 5 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 09.11.2006 Innst. O. nr. 9 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt å lovfeste ordningen med komiteorganisering. Det er også vedtatt enkelte justeringer i regelverket for organisering med kommunedeler, bl.a. gis det adgang for direkte delegasjon fra kommunedelsutvalg til egen administrasjon. Videre er det gitt hjemmel i kommuneloven for å kunne ansette ledere av kommunale og fylkeskommunale foretak, samt kommunale ombud, på åremål. Det er også vedtatt en bestemmelse om at valg til folkevalgte organ kan foregå etter prinsippet om flertallsvalg som forholdsvalg, betegnet avtalevalg. Det er dessuten gjort visse presiseringer i lovbestemmelsen vedrørende innbyggerinitiativ. Forsøksordningen med direktevalg av ordfører videreføres.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.2006

   Behandlet i Odelstinget: 16.11.2006

   Behandlet i Lagtinget: 23.11.2006