Ein del sakar på Samferdselsdepartementets område

St.prp. nr. 65 (2005-2006), Innst. S. nr. 183 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2006 Innst. S. nr. 183 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedteke at bompengeselskapet Fatlatunnelen AS får løyve til m.a. å krevje inn bompengar til delvis finansiering av rassikringstiltak på rv 55 mellom Leikanger og Sogndal. Stortinget har vidare drøfta framdrift og kostnader for ulike vegprosjekt, utbetaling av ferjeavløysingsmidlar og takstsystem for riksvegferjedrifta.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2006

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2006