Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i finansnæringen i forbindelse med tariffrevisjonen 2006

Ot.prp. nr. 93 (2005-2006), Innst. O. nr. 76 (2005-2006), beslutning. O. nr. 77 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 12.06.2006 Innst. O. nr. 76 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har behandlet Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i finansnæringen i forbindelse med tariffrevisjonen 2006. Regjeringens forslag ble enstemmig vedtatt av Odelstinget. Loven trer i kraft straks.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2006

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.2006

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2006