Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven (arbeidstid mv.)

Ot.prp. nr. 91 (2005-2006), Innst. O. nr. 17 (2006-2007), beslutning. O. nr. 32 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 21.11.2006 Innst. O. nr. 17 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har behandlet endringer i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven. Endringene i arbeidsmiljøloven innebærer blant annet: - begrenset utvidelse av Arbeidstilsynets og Petroleumstilsynets adgang til å dispensere fra arbeidstidsreglene, innenfor sektorene; helse- og omsorg, vakt- og overvåkning, samt der det er lang avstand mellom arbeidssted og bosted. - endringer og tilpasninger i arbeidstidsbestemmelsene for å sikre at de er i pakt med arbeidstidsdirektivet. I tillegg gjøres det en del forenklinger og klargjøringer uten materiell betydning. Endringene i diskrimineringsloven vil nå ivareta tilstrekkelig implementering av direktivet om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2006

   Behandlet i Odelstinget: 01.12.2006

   Behandlet i Lagtinget: 07.12.2006