Lov om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven mv. (tiltak for å forhindre tvangsekteskap mv.)

Ot.prp. nr. 100 (2005-2006), Innst. O. nr. 18 (2006-2007), beslutning. O. nr. 38 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 23.11.2006 Innst. O. nr. 18 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til endringer i ekteskapsloven. Dette er tiltak som skal søke å forhindre tvangsekteskap, herunder barneekteskap, og å hjelpe partene ut av et tvangsekteskap. Et hovedformål er å unngå at personer bosatt i Norge omgår ekteskapslovens krav ved å reise utenlands og inngå ekteskap der. Stortinget har bl.a vedtatt at et ekteskap som er inngått i utlandet der en eller begge partene er under 18 år, ikke er gyldig i Norge dersom minst en av partene er norsk statsborger eller fast bosatt i Norge. 16 år er også vedtatt som absolutt grense for når fylkesmannen kan innvilge dispensasjon fra ekteskapslovens 18 årskrav. Stortinget har også vedtatt innstramming i regelen om stedfortrederekteskap slik at der hvor minst en av partene er norsk statsborger eller fast bosatt i Norge, vil et ekteskap inngått ved stedfortreder ikke bli anerkjent i Norge. Det er også vedtatt endringer for å forhindre omgåelse av ekteskapslovens monogamiske prinsipp.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2006

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.2006

   Behandlet i Lagtinget: 13.12.2006