Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 67/2006 av 2. juni 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordninger angående et felles europeisk luftrom

St.prp. nr. 87 (2005-2006), Innst. S. nr. 46 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 23.11.2006 Innst. S. nr. 46 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra Regjeringen vedtatt innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordninger angående et felles europeisk luftrom. Lovgivingspakken, kalla "Et felles europeisk luftrom"-pakke, har bl.a. som målsetting å forebygge omfattende forsinkelser i flytrafikken i årene framover, og videre også å åpne for en mer dynamisk forvaltning av luftrommet. Rettsaktene omfatter følgende saksområder: Organisering og tilrettelegging av luftrommet, sertifisering av tjenesteytere, finansiering av flysikringsvirksomheten og krav og spesifikasjoner angående utstyr og systemer på bakken og om bord i luftfartøyene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2006