Lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) m.m.

Ot.prp. nr. 103 (2005-2006), Innst. O. nr. 46 (2006-2007), beslutning. O. nr. 57 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 22.02.2007 Innst. O. nr. 46 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt at pasientskadeloven skal gjelde også utenfor den offentlige helsetjenesten. Endringene innebærer i hovedsak at Norsk Pasientskadeerstatning overtar ansvaret etter pasientskadeloven også for skade som er voldt i privat helsevirksomhet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.2007

   Behandlet i Odelstinget: 06.03.2007

   Behandlet i Lagtinget: 29.03.2007