Lov om endringer i folketrygdloven (rett til foreldrepenger ved tidlig stebarnsadopsjon)

Ot.prp. nr. 5 (2006-2007), Innst. O. nr. 30 (2006-2007), beslutning. O. nr. 42 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2006 Innst. O. nr. 30 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven. Endringene medfører en lovfesting av dagens praksis om rett til fødselspenger ved tidlig stebarnadopsjon. Vedtaket ble fattet mot Fremskrittspartiets stemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2006

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.2006

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.2006