Lov om endringer i skatteloven mv.

Ot.prp. nr. 20 (2006-2007), Innst. O. nr. 52 (2006-2007), beslutning. O. nr. 65-69 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 27.03.2007 Innst. O. nr. 52 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt enkelte endringer i skatteloven med videre, herunder endringer i reglene om fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet (kreditmetoden), endringer i rederiskattereglene (tilpasning til fritaksmetoden), endret beregningsmåte for skattefritt hyretillegg for sjøfolk samt justering av innberetningsreglene for barnepasskostnader.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.2007

   Behandlet i Odelstinget: 26.04.2007

   Behandlet i Lagtinget: 08.05.2007