Lov om endringar i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard

Ot.prp. nr. 3 (2006-2007), Innst. O. nr. 36 (2006-2007), beslutning. O. nr. 50 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 14.12.2006 Innst. O. nr. 36 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget støtter Regjeringens forslag til enkelte endringer i loven om Svalbard. De viktigste endringene går ut på at lokalstyret på Svalbard kan velgs ved flertallsvalg, og at det innføres obligatorisk kontrollutvalg også for Longyearbyen lokalstyre. Lagtinget skal nå ta stilling til lovendringene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2006

   Behandlet i Odelstinget: 11.01.2007

   Behandlet i Lagtinget: 08.02.2007