Lov om endringer i straffegjennomføringsloven og straffeloven (opplysningsplikt, vandelskrav og varsel til fornærmede mv.)

Ot.prp. nr. 15 (2006-2007), Innst. O. nr. 43 (2006-2007), beslutning. O. nr. 60 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 20.02.2007 Innst. O. nr. 43 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt enkelte endringer i straffegjennomføringsloven og straffeloven. Endringene gjelder innsattes adgang til å benytte elektronisk kommunikasjon, enkelte justeringer i reglene om overføring mellom gjennomføringsformer og plassering av innsatte, opplysningsplikt og innhenting av taushetsbelagte opplysninger samt bruk av radiologisk undersøkelse for å fastslå om domfelte skjuler ikke lovlig foreskrevne kjemiske stoffer i kroppen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.2007

   Behandlet i Odelstinget: 20.03.2007

   Behandlet i Lagtinget: 29.03.2007