Lov om endringer i straffeloven 1902 mv. (straffebud om å møte et barn med forsett om å begå seksuelt overgrep mv.)

Ot.prp. nr. 18 (2006-2007), Innst. O. nr. 42 (2006-2007), beslutning. O. nr. 59 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 13.02.2007 Innst. O. nr. 42 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt et nytt straffebud i straffeloven som rammer den som har avtalt et møte med et barn under 16 år , og med forsett om å begå et seksuelt overgrep har kommet frem til møtestedet eller et sted hvor møtestedet kan iakttas. I tillegg er det vedtatt enkelte endringer i straffeprosessloven og straffegjennomføringsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.02.2007

   Behandlet i Odelstinget: 20.03.2007

   Behandlet i Lagtinget: 29.03.2007