Lov om endringar i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer mv. (skjeringsdato, valkort o.a.)

Ot.prp. nr. 24 (2006-2007), Innst. O. nr. 53 (2006-2007), beslutning. O. nr. 63 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.03.2007 Innst. O. nr. 53 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt enkelte endringer i lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer m.m. Skjæringsdatoen for registrering i manntallet endres fra 31. mai til 30. juni i valgåret. Kommunenes plikt til å sende ut valgkort lovfestes, og det settes nye frister for forhåndsstemmegivning utenriks og på Svalbard. Det er også vedtatt en bestemmelse om krav til legitimasjon når en stemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.2007

   Behandlet i Odelstinget: 17.04.2007

   Behandlet i Lagtinget: 08.05.2007