Lov om endring i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/59/EF av 15. juli 2003 om grunnleggende kvalifikasjons- og etterutdanningskrav for førere av visse kjøretøyer som benyttes til person- eller godstransport)

Ot.prp. nr. 8 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.03.2007 Innst. O. nr. 48 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt forslag fra Regjeringen om endring i vegtrafikklov. Hjemmelen gir høve til å stille krav til grunn- og etterutdanning for yrkessjåfører av nærmere bestemte kategorier tunge kjøretøy. Formålet med endringen i vegtrafikkloven er å innarbeide i norsk lovverk et felles europeisk regelverk som Norge slutter seg til. Et slikt felles regelverk er et viktig tiltak for å bedre trafikksikkerheten og for å styrke rekrutteringen til sjåføryrket. Loven gjelder fra den tid Kongen (Regjeringen) bestemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.03.2007

   Behandlet i Odelstinget: 26.03.2007

   Behandlet i Lagtinget: 17.04.2007