Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 64/2005 av 29. april 2005 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 809/2004 om opplysninger i prospekter

St.prp. nr. 4 (2006-2007), Innst. S. nr. 30 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 09.11.2006 Innst. S. nr. 30 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gitt samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 64/2005 av 29. april 2005 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 809/2004 om opplysninger i prospekter. Prospektforordningen, sammen med prospektdirektivet, harmoniserer regelverket i EØS-området hva gjelder informasjon som skal gis til potensielle investorer i de tilfeller som omfattes av prospektdirektivet. Det må antas at dette vil bidra til å øke tilliten til verdipapirmarkedene i EØS-området. Dette er viktig for å skape et reelt indre marked for finansielle tjenester, noe som igjen vil redusere kapitalkostnadene i næringslivet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 14.11.2006