Lov om aksjeselskaper

Ot.prp. nr. 36 (1993-94), Innst. O. nr. 45 (1994-95)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.04.1995 Innst. O. nr. 45 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.1995

   Behandlet i Odelstinget: 02.05.1995