Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden, Øyvind Halleraker, Trond Helleland og Jan Sahl om at nye Lysaker stasjon tilpasses prinsippene om universell utforming

Dokument nr. 8:27 (2006-2007), Innst. S. nr. 145 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Jan Sahl, Trond Helleland, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (V), (H), (KrF) Innstilling avgitt 08.03.2007 Innst. S. nr. 145 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre om at det gis i oppdrag å urede tilpassing av nye Lysaker stasjon til prisippene om universell utforming, og at Stortinget orienteres om arbeidet med tilgjengelighet for alle gjennom universell utforming for alle stasjonsanlegg. Forslagene fikk stemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Høyre, og ble dermed ikke vedtatt. Flertallet fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet viser til at tilpassing av stasjonen til nye planer vil medføre stans i byggearbeidene og påvirke utbyggingen av det nye dobbelsporet mellom Lysaker og Sandvika. En samlet komité mener at prosessen knyttet til planlegging og utforming av Lysaker stasjon kunne vært gjennomført på en bedre måte for å ivareta hensynet til universell utforming. Komiteen forventer at arbeidet med utforming og tilgjenge for alle prioriteres høyt i hele transportsektoren i forpliktende planer med milepæler.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 26.03.2007