Lov om reindrift (reindriftsloven)

Ot.prp. nr. 25 (2006-2007), Innst. O. nr. 72 (2006-2007), ()

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2007 Innst. O. nr. 72 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har dels enstemmig, dels med tilslutning fra et flertall unntatt FrP, vedtatt ny lov om reindrift. Den nye loven innebærer betydelige endringer i forhold til dagens rettstilstand når det gjelder de interne forhold i næringen

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 31.05.2007

   Behandlet i Lagtinget: 07.06.2007