Lov om endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet og om samtykke til ratifikasjon av endringsprotokoller 12. februar 2004 til Pariskonvensjonen 29. juli 1960 og Brusselkonvensjonen 31. januar 1963 om erstatningsansvar på atomenergiens område

Ot.prp. nr. 27 (2006-2007), Innst. O. nr. 56 (2006-2007), beslutning. O. nr. 76 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.05.2007 Innst. O. nr. 56 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i lov om atomenergivirksomhet som en oppfølging av Norges ratifikasjon av endringsprotokoller til Pariskonvensjonen om erstatningsansvar på atomenergiens område og Brusselkonvensjonen. Endringene vil gi skadelidte et sterkere erstatningsrettslig vern enn dagens regler fordi beløpsgrensene økes betraktelig både for erstatningsansvaret for innehaveren av atomanlegg etter Pariskonvensjonen og for statenes tilleggsytelser etter Brusselkonvensjonen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 25.05.2007

   Behandlet i Lagtinget: 31.05.2007