Lov om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover (samleproposisjon våren 2007

Ot.prp. nr. 44 (2006-2007), Innst. O. nr. 76 (2006-2007), beslutning. O. nr. 94 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 29.05.2007 Innst. O. nr. 76 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har behandlet Ot.prp. nr. 44 (2006-2007) om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover. Det ble foretatt endringer i følgende lover: - lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) - lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) - lov 8. november 1991 nr. 76 om kommunale og fylkeskommunale eldreråd - lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. - lov 29. april 2005 nr. 20 om innkrevjing av underhaldsbidrag mv. (bidragsinnkrevjingslova) - lov 23. desember 1988 nr. 110 om statstilskott til ordningar for avtalefestet pensjon. Hovedsaklig er det lovtekniske justeringer og opprettingar, men også noen materielle endringar og presiseringar. Endringene trer i kraft straks. Odelstinget gjorde vedtak i samsvar med Regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2007