Lov om endringer i utlendingsloven (senking av terskelen for omgjøring av vedtak)

Ot.prp. nr. 40 (2006-2007), Innst. O. nr. 60 (2006-2007), beslutning. O. nr. 71 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.05.2007 Innst. O. nr. 60 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt å oppheve utlendingsloven § 38 c, slik at det igjen blir tilstrekkelig for omgjøring av gyldige vedtak til gunst for utlendingen at det foreligger "sterke menneskelige hensyn". Forslaget kan ses i sammenheng med en endring i utlendingsforskriften som innebærer at det ved vurderingen av om oppholdstillatelse skal gis på grunn av sterke menneskelige hensyn etter utlendingsloven § 8 annet ledd, skal legges særlig vekt på barns tilknytning til riket.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 15.05.2007

   Behandlet i Lagtinget: 24.05.2007