Lov om endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven

Ot.prp. nr. 32 (2006-2007), Innst. O. nr. 66 (2006-2007), beslutning. O. nr. 77 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2007 Innst. O. nr. 66 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har med vekslede flertall vedtatt enkelte endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven. Vedtaket er i tråd med Regjeringens forslag. Endringene går i korthet blant annet ut på å presisere foretakspensjonsloven slik at uførepensjon fra foretakspensjonsordningen ikke kan utbetales når det utbetales rehabiliteringspenger fra folketrygden, og at en åpner for at alderspensjonen til uføre kan reguleres på tilsvarende vis som pensjoner under utbetaling reguleres. Videre åpnes det for at en foretakspensjonsordning, ved omdanning til en innskuddspensjonsordning, skal kunne videreføres for medlemmer som på omdanningstidspunktet er uføre eller sykemeldte. Det åpnes videre for at arbeidstakere som har annen pensjonsopptjening under permisjon, skal kunne meldes ut av pensjonsordningen. Det er også gjort en endring som har betydning for kravet til når premiefondet skal fordeles ved omorganiseringer i et foretak som har pensjonsordning etter foretakspensjonsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.2007

   Behandlet i Lagtinget: 07.06.2007