Lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006-2007), Innst. O. nr. 94 (2006-2007), beslutning. O. nr. 135 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2007 Innst. O. nr. 94 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har med vekslende flertall vedtatt endringer i merverdiavgiftsloven. Det er bl.a. vedtatt en bestemmelse om at uttaksmerverdiavgift skal beregnes kun i den utstrekning det forelå fradragsrett ved anskaffelsen eller fremstillingen av varen. Videre er det vedtatt å fjerne plikten til å beregne merverdiavgift ved uttak av tjenester til ikke-avgiftspliktig del av virksomheten forutsatt at inngående merverdiavgift på fellesanskaffelser i stedet fordeles forholdsmessig mellom den avgiftspliktige og ikke-avgiftspliktige delen av virksomheten. Gjeldende fritak fra uttaksberegning for tjenester til veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner utvides bl.a. slik at fritaket ikke lenger begrenses til ytelser til bestemte institusjoner og organisasjoner, og at det heller ikke skal være noen begrensning i antall timer ytelsen omfatter. I tillegg er det vedtatt enkelte generelle bestemmelser om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2007

   Behandlet i Odelstinget: 12.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.2007