Lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre lover (kredittforening som konsernspiss mv.)

Ot.prp. nr. 42 (2006-2007), Innst. O. nr. 67 (2006-2007), beslutning. O. nr. 80 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2007 Innst. O. nr. 67 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre lover. Vedtaket er i tråd med Regjeringens forslag. Lovreglene legger til rette for at et kredittforetak organisert som forening kan omorganiseres slik at et kredittforetak som viderefører virksomheten blir datter av selve foreningen. Endringen åpner for at Landkreditt-konsernet kan omorganiseres, slik at Landkreditt Bank og et kredittforetak begge blir datterselskaper av foreningen Landkreditt. Det er også gjort en endring slik at administrerende direktør (daglig leder) ikke lenger kan være medlem av styret i et finansieringsforetak. Videre er det gjort endringer slik at personer som etter vedtak av Folkeregisteret har fått hemmelig adresse, ikke behøver å oppgi sin adresse ved oppretting og videreføring av kundeforhold i banker, samt et unntak fra bankers plikt til å registrere kunders faste adresse i slike tilfelle.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.2007

   Behandlet i Lagtinget: 07.06.2007