Statsrekneskapen for 2006

St.meld. nr. 3 (2006-2007), Innst. S. nr. 226 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2007 Innst. S. nr. 226 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandla stortingsmeldinga om statsrekneskapen for 2006. Meldinga blir lagt ved protokollen. Stortingsmeldinga omfattar statsrekneskapen med ein løyvingsrekneskap og ein kapitalrekneskap. Løyvingsrekneskapen viser samla løyving og rekneskap for kvar post i statsbudsjettet. For utgiftspostane visast òg overført løyving frå 2005 til 2006 og overført løyving frå 2006 til 2007. Kapitalrekneskapen viser staten sine eigedelar, gjeld og eigenkapital. I tillegg inneheld meldinga oversikter over rekneskapen for Svalbard, staten sitt garantiansvar, tilsegns- og bestillingsfullmakter og ei oppgåve over aksjar som staten eig. I meldinga blir det gjort greie for løyvingane på statsbudsjettet og rekneskapsførte tal. Det blir òg lagt vekt på å forklare årsakene til avvik mellom budsjett og rekneskap.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2007