Stortinget - Møte tirsdag den 8. mai 2007 kl. 10

Dato: 08.05.2007

Referatsaker

Referat

 • 1.(200)

  Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand (St.meld. nr. 26 (2006-2007))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(201)

  Statsrekneskapen for 2006 (St.meld. nr. 3 (2006-2007))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 3.(202)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Jan-Henrik Fredriksen og Per Egil Evensen om å sørge for at multippel skrelose (MS)-pasienter til enhver tid får tilbud om den behandling vedkommende har størst nytte av, herunder legemidlet Tysabri (Dokument nr. 8:74 (2006-2007))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4.(203)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt om å øke stipendandelen for studenter som avlegger flere studiepoeng enn normert (Dokument nr. 8:75 (2006-2007))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 5.(204)

  Utbygging og finansiering av rv. 17 Tverlandet–Godøystraumen og rv. 80 Røvika–Strømsnes i Bodø og Fauske kommunar i Nordland (Vegpakke Salten fase I) (St.prp. nr. 61 (2006-2007))

 • 6.(205)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Arne Sortevik, Hanne Dyveke Søttar og Bård Hoksrud om å sikre trygg ferdsel og gjenopprette tilliten til sikkerheten i norske veitunneler (Dokument nr. 8:73 (2006-2007))

 • 7.(206)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Odd Einar Dørum om en gjennomgang av gjennomføringen av sikkerhetskontrollene ved flyplassene (Dokument nr. 8:76 (2006-2007))

  Enst.: Nr. 5–7 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 8.(207)

  Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Den arabiske republikken Egypt og en bilateral landbruksavtale mellom Egypt og Norge, begge av 27. januar 2007 (St.prp. nr. 62 (2006-2007))

 • 9.(208)

  Samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2006 (St.meld. nr. 27 (2006-2007))

 • 10.(209)

  Samarbeidet i NATO i 2006 (St.meld. nr. 28 (2006-2007))

  Enst.: Nr. 8–10 sendes utenrikskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37 a før møtet heves? – Møtet er hevet.