Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2006

St.meld. nr. 24 (2006-2007), Innst. S. nr. 228 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2007 Innst. S. nr. 228 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2006. Meldingen er vedtatt vedlagt protokollen. Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, har sluttet seg til Regjeringens vurdering om å øke aksjeandelen i referanseporteføljen for Statens pensjonsfond - Utland til 60 pst., samtidig som det tillates en aksjeandel i intervallet 50-70 pst. Obligasjonsandelen i den strategiske referanseporteføljen vil etter dette være 40 pst. Tillatt intervall for obligasjonsandelen vil være 30-50 pst. Det vises også til behandlingen av Dok.nr.8:57 (2006-2007) om videreutvikling av etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond - Utland, der det fremmes forslag med målsetting om å bidra til en styrking av det etiske perspektivet for forvaltning av Statens pensjonsfond - Utland.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2007