Lov om endringer i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v.

Ot.prp. nr. 48 (2006-2007), Innst. O. nr. 74 (2006-2007), beslutning. O. nr. 87 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2007 Innst. O. nr. 74 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har etter forslag frå Regjeringa vedteke endringar i lov om havner og farvann. Endringane gjeld oppfylling av plikter etter EØS-avtalen om betre hamnesikring og inspeksjonar innan maritim sikring og terrorberedskap. I tråd med finansieringsprinsipp for maritim infrastruktur, er det lagt opp til at sikringstiltaka blir betalte av dei som bruker hamnene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2007