Lov om endringer i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2007 Innst. O. nr. 86 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreprti, Senterpartiet og Venstre vedtatt å forlenge den eksistrende prøveordningen med sprøyterom med to år, slik at den vil gjelde fram til 16. desember 2009.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2007