Lov om endringer i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Ot.prp. nr. 51 (2006-2007), Innst. O. nr. 78 (2006-2007), beslutning. O. nr. 102 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2007 Innst. O. nr. 78 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig gitt sin tilslutning til et forslag fra Regjeringen om endring i el-tilsynsloven. Endringen medfører en presisering av de plikter som påligger netteiere med lokalt elektrisitetetilsyn og samtidig en utvidelse av sanksjoneringsmuligheter dersom lovens bestemmelser ikke etterfølges. Loven omfatter også tilsyn med elektrisk utstyr og endringen medfører en oppgradering av de enkelte bestemmelser.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.2007