Digital fremtid

St.meld. nr. 30 (2006-2007), Innst. S. nr. 24 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 14.11.2007 Innst. S. nr. 24 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmelding om kringkasting i en digital fremtid. I meldingen redegjøres det for en rekke ulike problemstillinger vedrørende endringer i dagens medielandskap. Meldingens overordnede tema er hvordan allmennkringkastingspolitikken bør tilpasses det nye mediebildet. Meldingen fokuserer også på hvilken rolle NRK bør fylle som offentlig eid, ikke-kommersiell kringkaster. Meldingen tar opp enkelte sentrale mediepolitiske temaer som bl.a. digital radio, revisjon av EØS-avtalens TV-direktiv, finansiering av NRK, kringkastingsavgiften, sponsing, reklame, en åpen kanal i det digitale bakkenettet for fjernsyn, lokal-TV og lokal-radio. Stortingsflertallet gir sin tilslutning til regjeringens politikk i henhold til meldingen. Flertallet utgjøres av regjeringspartiene, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet med varierende tilslutning fra de øvrige partiene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 22.11.2007