Veiviseren. For det norske filmløftet

St.meld. nr. 22 (2006-2007), Innst. S. nr. 277 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 08.06.2007 Innst. S. nr. 277 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget støtter med varierende flertall filmmeldingens forslag til endringer og omorganiseringer. En samlet komite er enig i de målsettinger som Regjeringen skisserer på filmfeltet når det gjelder styrket produksjon, publikumsoppslutning, kvalitet og mangfold og filmkultur for alle. En enstemmig komite har også gitt sin tilslutning til at Norsk filmfond, Norsk filminstitutt og Norsk filmutvikling slås sammen til et nytt norsk filminstitutt. Et flertall bestående av regjeringspartiene, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, går inn for at de oppgavene en nasjonal filmkommisjon skal ivareta legges til det nye filminstituttet. Et flertall bestående av regjeringspartiene med støtte av Kristelig Folkeparti går inn for å overføre innsamlings- og bevaringsfunksjonen for den norske filmarven fra Norsk filminstitutt til Nasjonalbiblioteket.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2007