Lov om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning

Ot.prp. nr. 39 (2006-2007), Innst. O. nr. 89 (2006-2007), beslutning. O. nr. 98 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2007 Innst. O. nr. 89 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i fagskoleloven som klargjør skillet mellom videregående opplæring og fagskoleutdanning. Fagskoleutdanningen skal være yrkesrettet, avgrenset til å gjelde utdanning fra et halvt til to år og bygge på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskolebegrepet lovbeskyttes.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2007

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2007