Universiteter og høyskoler

Ot.prp. nr. 67 (2006-2007), Innst. O. nr. 4 (2007-2008), beslutning. O. nr. 2 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 25.10.2007 Innst. O. nr. 4 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en ny § 1-5 Faglig frihet og ansvar i universitets- og høyskoleloven. Her pålegges institusjonene å fremme og verne akademisk frihet. Videre er prinsippet om faglig frihet i forhold til undervisningen av studenter og i egen virksomhet for øvrig tatt inn i lovens formålsparagraf.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.2007

   Behandlet i Odelstinget: 08.11.2007

   Behandlet i Lagtinget: 06.12.2007