Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 154/2006 av 8. desember 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport m.v.

St.prp. nr. 55 (2006-2007), Innst. S. nr. 211 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 22.05.2007 Innst. S. nr. 211 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har sluttet seg til forslag fra Regjeringen om at det gis samtykke til godkjenning av innlemmimg i EØS-avtalen av forordning om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen vegtransport mv. Forordningens formål er å bidra til å sikre like konkurransevilkår mellom vegtransportformene i EØS-området, og bedre trafikksikkerheten og arbeidsvilkårene i næringen ved å innføre nye regler om kjøretider, pauser og hviletider for førere av kjøretøyer i gods- og persontransport på veg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2007