Lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)

Ot.prp. nr. 35 (2006-2007), Innst. O. nr. 61 (2006-2007), beslutning. O. nr. 88 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 10.05.2007 Innst. O. nr. 61 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig gitt sin tilslutning til et forslag fra Regjeringen om å endre lov om akvakultur slik at departementet kan gi forskrift om avgift for behandling av søknader og for utførelse av tilsynsarbeid i henhold til bestemmelser i eller i medhold av lov om akvakultur.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2007