Stortingets ombudsmann for forvaltningens skriv datert 13. mars 2007 med forslag til instruks for Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Innst. S. nr. 220 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2007 Innst. S. nr. 220 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en endring i Instruks for Stortingets ombudsmann for forvaltningen § 12 annet ledd. Bakgrunnen er oppfølging av Europarådets parlamentarikerforsamlings resolusjon 1516 (2006) om at nasjonale parlamenter skal sikre overvåking og kontroll med forvaltningens implementering av avgjørelser fra Den europeiske menneskrettighetsdomstol (EMD). Endringen i instruksens § 12 annet ledd innebærer at ombudsmannen i sin årlige melding til Stortinget skal orientere om sitt arbeid med å overvåke og kontrollere at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2007